Πιστοποιήσεις ISO – Ποιότητα

Πολιτική ποιότητας

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμή μας.

Στην CORDIA υποχρέωσή μας είναι η:

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών: χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία επιτυγχάνει να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες.

Διασφάλιση Επαγγελματικής Επάρκειας του Προσωπικού μας: για την ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών μας μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού και ενθάρυνσής του για την ενεργό συμμετοχή, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του.

Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες μας: με την προσφορά νέων και αποτελεσματικών τεχνολογιών, με την οργάνωση ακριβούς επικοινωνίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την υπηρεσία, και με τον έλεγχο των απαιτήσεων Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος με στόχο την παρεμπόδιση οποιασδήποτε υλικής, περιβαλλοντικής και σωματικής ζημίας στο προσωπικό μας και σε τρίτους.

Διασφάλιση Ποιότητας στη Διαχείριση των Συνεργατών: εξασφαλίζοντας αρμονική συνεργασία με τους πελάτες και τους εξωτερικούς παρόχους, στα πλαίσια της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς, με σκοπό μια αμοιβαίως επωφελή σχέση η οποία θα αυξάνει την ικανότητα αμφοτέρων να δημιουργούν αξία.

Περιβαλλοντική πολιτική

Στην CORDIA είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε για:

 • Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης όπου είναι δυνατόν από τις δραστηριότητές μας.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των υπαλλήλων μας και η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να ασχοληθούν και με τον περιβαλλοντικό έλεγχο των τμημάτων που εργάζονται.
 • Συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης και της περιβαλλοντικής απόδοσή μας με την καθιέρωση στόχων, σκοπών και διαδικασιών για τη μέτρηση της προόδου.
 • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων και προστασία των υπαλλήλων μας και της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με την υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών και λειτουργικών διαδικασιών στις καθημερινές αλλά και στις εκτάκτου ανάγκης καταστάσεις.

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας στην CORDIA επιδιώκουμε να εξορθολογήσουμε την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης των καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε το ενεργειακό κόστος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών και την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων. Με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύουμε σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση

Στα πλαίσια υλοποίησης των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερη χρήση της ενέργειας, μειώνοντας συγχρόνως την ενεργειακή κατανάλωση και τη δημιουργία αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την προστασία και τη διαχείριση των πληροφοριών στην CORDIA. Προσφέρει μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κινδύνων στην ασφάλεια των πληροφοριών, μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και διαδικασιών. Σκοπός της είναι να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Επιπλέον, στοχεύει στην προετοιμασία της εταιρείας για ενδεχόμενα περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την προληπτική δράση. Τέλος, μέσω της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της CORDIA.

Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Η απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η CORDIA στην Υγεία και Ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζομένους της εταιρείας αλλά επεκτείνεται και στους συνεργάτες της. Ειδικότερα για τις οδικές μετακινήσεις, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και αναλαμβάνουμε δράσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ασφαλέστερες πρακτικές συμπεριφοράς από τις μετακινήσεις.

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η ακεραιότητα και ο σεβασμός προς όλους συμβάλλουν στην επιτυχία μας, είναι ζωτικής σημασίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού μας περιβάλλοντος.

Έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων, στους οποίους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια κάθε εργαζομένου ξεχωριστά αποτελούν άμεση προτεραιότητά μας.

Η εταιρική κοινωνική πολιτική της CORDIA βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές εργασίας και λειτουργούν ως συμπλήρωμα των εταιρικών αξιών μας.

Η CORDIA, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την πολιτική σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Στην CORDIA αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και δεν ανεχόμαστε καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Στην CORDIA λειτουργούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των εργαζομένων και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και των πελατών μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμευόμαστε για:

 • Τη συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των Νομοθετικών μας υποχρεώσεων.
 • Την παροχή ασφαλούς χώρου εργασίας για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πελάτες, προμηθευτές, αναδόχους έργων, εργολάβους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και επισκέπτες. Για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ελέγχονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες για την υγεία και την ασφάλεια με στόχο την πρόληψη εργατικών τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.
 • Την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας και ενθάρρυνσή του για την ενεργό συμμετοχή του προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση της κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας.

Ως πρωτοπόρος στον τομέα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακών Υπηρεσιών και Ηλεκτροκίνησης, και με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, δίνουμε έμφαση στην οργάνωση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια. 

Στόχος μας: ‘’Μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα και καμία επαγγελματική ασθένεια’’ μέσω της συνεχούς βελτίωσης της κουλτούρας ασφαλείας. Η ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας προϋποθέτει τη δέσμευση και ενεργό συμμετοχή όλων των στελεχών και εργαζομένων της CORDIA καθώς και των εξωτερικών συνεργατών μας.

 • Ενθαρρύνουμε όλους να αναφέρουν παρ’ ολίγον ατυχήματα, τα οποία διερευνούμε ώστε να προλάβουμε τα ατυχήματα.
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και παρέχουμε όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
 • Επιθεωρούμε τις εργασίες σχετικά με την τήρηση των Κανόνων Υγείας & Ασφάλειας της CORDIA.
 • Εξασφαλίζουμε ότι οι εργασίες των υπεργολάβων μας εναρμονίζονται με τις πολιτικές της CORDIA.

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων και είναι θέμα επιλογής και όχι τύχης.

Για τον Κανονισμό Υπεργολάβων μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο IMS-PAR-P02_Κανονισμός υπεργολάβων.

Πολιτική βιωσιμότητας

Η δέσμευσή μας για προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη μας

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές παγκοσμίως δημιουργώντας νέες, σύνθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Κύριο μέλημα μας στην CORDIA είναι η παροχή όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

Φιλοδοξία μας η είναι παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες μας να ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Στην CORDIA στα πλαίσια της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα θέτουμε στόχους για τη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης νερού και υλικών, και παράλληλα προωθούμε την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες μας, τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. Οι καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε προστατεύουν και φροντίζουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας.

phone