Δήλωση Απορρήτου

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

H CORDIA Α.Ε. θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της CORDIA Α.Ε. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και σε τυχόν σχετικά με αυτό συνοδευτικά έγγραφα.

Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία CORDIA Α.Ε..

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της CORDIA Α.Ε. στο email: dpm@cordia.gr και στο τηλέφωνο 2106085030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία CORDIA Α.Ε και τα δικαιώµατά σας µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο πατώντας εδώ.

phone