Ενεργειακές Λύσεις

Στην CORDIA αναλαμβάνουμε τον ενεργειακό έλεγχο και την χαρτογράφηση των ενεργειακών καταναλώσεων σε πλήρη συνέργεια με εσάς ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενεργειακού ελέγχου ή υλοποίησης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ISO50001) και επίσης τη δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων του ελέγχου είτε ως έργο ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) είτε συνάπτοντας σύμβαση ESCO. Επίσης είμαστε εδώ για να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ κτιριακών εγκαταστάσεων Α’, Β’ και Γ’ Τάξης), για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων του ελέγχου είτε ως έργο ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) είτε συνάπτοντας σύμβαση ESCO και για την ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος ISO50001.

Είμαστε δίπλα σας κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας από την αρχή έως στο τέλος, με στόχο την επίλυση τυχόν ερωτημάτων ενώ συγχρόνως αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της επιχείρησης μέχρι και την αίτηση πιστοποίησης και την ετήσια συντήρηση και επιτήρηση του συστήματος κάθε έτος με στόχο την ανανέωση του κάθε πιστοποιητικού.

Διαδικασία Πραγματοποίησης

Έργα Εξοικονόμησης ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύει στην επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης και στη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας με την ελάχιστη απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση.

Διαδικασία για την υλοποίηση των Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας:

Εμείς στην CORDIA:

 • Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου ΕΞΕ
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ενός έργου ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) ακόμα και συνάπτοντας σύμβαση ESCO (ΕΕΥ).

ΙοΤ Λύσεις

Ένας από τους στόχους της εταιρίας μας, είναι οι παροχές εξοικονόμησης ενέργειας σε εταιρίες, κτίρια και υποδομές μέσω IoT εφαρμογών. Για να το πετύχουμε αυτό, αναλόγως με τις ανάγκες του υπό εξέταση χώρου και το βαθμό επεμβατικότητας, πραγματοποιείται εγκατάσταση αισθητήρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, κ.α.), μετρητών κατανάλωσης ενέργειας και ελεγχόμενων διακοπτών ή/και ελεγκτών σε ήδη υπάρχουσες συσκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. HVAC, Chillers, Καυστήρες, κλπ.) με πρότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα και μέσω της διαδικτυακής μας IoT πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και τα δεδομένα των εγκαταστάσεών τους και πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα:

 • αξιοποίησης και απεικόνισης των ιστορικών δεδομένων των αισθητήρων, μετρητών και ελεγκτών
 • παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των συσκευών,
 • ειδοποίησης για πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες
 • δημιουργίας ενεργειακών προφίλ, ανθρώπινων παρεμβάσεων και ενεργειών
 • αυτοματοποιημένων ενεργειών για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες

Οι τομείς εφαρμογής της υπηρεσίας IoT, εκτείνονται πέραν της ενεργειακής διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα:

 • Facility Management
 • Energy Management
 • People Counting
 • Parking Management
 • Smart City, κ.α.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στην CORDIA, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιστικά κτίρια στο πλαίσιο του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering. Μέσω του προγράμματος Net Metering, δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή ακόμη και εκμηδένισης του ενεργειακού κόστους μιας εγκατάστασης.

Η CORDIA διασφαλίζει την ποιότητα ακολουθώντας αυστηρές προδιαγραφές σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης και προσφέρει:

 • Ενεργειακή Ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό προφίλ κατανάλωσης
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Επένδυσης
 • Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη προσανατολισμό, στατικότητα, ηλεκτρολογικές απώλειες και σκιάσεις επί του ακινήτου
 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού συστήματος με εφαρμογή αυστηρών Μέτρων Ατομικής Προστασίας και κατάθεση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
 • Συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και των πιο σύγχρονων διεθνών προτύπων

Στην CORDIA προσφέρουμε 3 εναλλακτικές προτάσεις αποπληρωμής σχετικά με την προμήθεια & εγκατάσταση Φ/Β συστήματος:

 • Αποπληρωμή με την σύνδεση του έργου
 • Αποπληρωμή μέσω σύμβασης ενεργειακής απόδοσης (ESCO)
 • Αποπληρωμή με ισόποσες μηνιαίες δόσεις με διάρκεια βάσει επιλογής σας.

Τέλος, καθώς η σωστή συντήρηση διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και συνεπώς τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ενέργειας, στην CORDIA, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης. Ο έλεγχος της ομαλής Λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών πραγματοποιείται από εξειδικευμένες ομάδες που χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθούν 24/7 και τον πιο απομακρυσμένο Σταθμό.

Συμβάσεις ESCO

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα έργα που ενδεχομένως να προκύψουν από τον ενεργειακό έλεγχο μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO).

Η CORDIA είναι από τις πρώτες εταιρίες που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιριών ESCO (του ΥΠΕΝ) με Αριθμό Μητρώου ΕΕΥ 15 στην κατηγορία Α.

Οι συμβάσεις ESCO έχουν σκοπό:

 • τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και του αντίστοιχου οικονομικού οφέλους
 • τη συνεχή παρακολούθηση των ενεργειακών δεδομένων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο και σύνταξη τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών
 • την ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων και την επεξήγηση των μεγεθών σε προκαθορισμένη συνάντηση των αρμοδίων στελεχών.

Μέσα από τη σύνταξη μίας σύμβασης ESCO, οι όποιες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της επιχείρησής σας μπορούν να πραγματοποιηθούν με επένδυση της CORDIA. Η αποπληρωμή τους προέρχεται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονομούμενη ενέργεια.

Οφέλη της εταιρείας σας από σύναψη σύμβασης ESCO:

 • δεν επιβαρύνεται τα έξοδα υλοποίησης των παρεμβάσεων (επωμίζονται στον Ανάδοχος (CORDIA))
 • μετά το πέρας της σύμβασης αποκομίζετε αποκλειστικά τα προνόμια από τα εξοικονομούμενα μεγέθη
 • Ο νέος εγκατεστημένος Η/Μ εξοπλισμός μετά το πέρας της σύμβασης περνάει στην ιδιοκτησία σας.

Εμείς στην CORDIA:

 • Παρέχουμε τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ESCO με τους βέλτιστους όρους και εγγυημένα αποτελέσματα απόδοσης.

Έξυπνες Πόλεις

Smart Solutions for Cities

Έξυπνος φωτισμός, έξυπνες γειτονιές, έξυπνος κυκλοφοριακός σχεδιασμός, ηλεκτρική ενέργεια
από ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων και άλλες απεριόριστες λύσεις.
Η ψηφιοποίηση μέσω πλατφόρμας ΙοΤ CORDIA Connect προσφέρει πολλές δυνατότητες για να
γίνουν οι πόλεις βιώσιμες.
Ο ενεργειακός εφοδιασμός, η διαχείριση των κτιρίων και των υποδομών, η διαχείριση των
θέσεων στάθμευσης αλλά και των δικτύων φόρτισης οχημάτων, προσφέρονται στην CORDIA
μέσα από μια Ολοκληρωμένη Λύση.
Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές και να
σας καθοδηγήσουμε στο «δρόμο σας προς την Έξυπνη Πόλη».
Στην CORDIA, είμαστε ο εταίρος για πόλεις και δήμους που θέλουν να διαμορφώσουν ενεργά
το μέλλον τους και σας προσφέρουμε:

 • μια απλή και αξιόπιστη μέθοδο για να προσδιορίσετε γρήγορα το επίπεδο έξυπνης
  ωριμότητας και τις περιοχές δράσης με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη των στόχων σας
 • εξειδίκευση σε όλους τους τομείς που αφορούν τις διεπαφές σύνδεσης των κτιρίων,
  της ενέργειας και της κινητικότητας εντός της Πόλης
 • χρήσιμες συμβουλές και ορθή καθοδήγηση σε όλα τα θέματα Smart City από τους
  έμπειρους ειδικούς μας
 • έξυπνες και στοχευμένες Λύσεις για τις γειτονιές του μέλλοντος.

Συστήματα Ψύξης

Η CORDIA ως πρώην μέλος του Ομίλου ENGIE συνεχίζει να παρέχει με επιτυχία τις καινοτόμες λύσεις της ENGIE Refrigeration στη Βιομηχανική Ψύξη και τον Κλιματισμό.
Παρέχουμε τη σωστή θερμοκρασία για κάθε διαδικασία: από αποδοτικά ψυκτικά συγκροτήματα και φιλικές προς το περιβάλλον αντλίες θερμότητας έως πολύπλοκες λύσεις με το κλειδί στο χέρι.
Η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και η πρώτης τάξεως τεχνογνωσία στις τεχνικές λύσεις είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε έργου της CORDIA με την ENGIE Refrigeration.
Οι εξατομικευμένες συμβουλές μας και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στους πελάτες μας και τις απαιτήσεις τους.