Ενεργειακές Λύσεις

Στην CORDIA αναλαμβάνουμε τον ενεργειακό έλεγχο και την χαρτογράφηση των ενεργειακών καταναλώσεων σε πλήρη συνέργεια με εσάς ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενεργειακού ελέγχου ή υλοποίησης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ISO50001) και επίσης τη δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων του ελέγχου είτε ως έργο ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) είτε συνάπτοντας σύμβαση ESCO. Επίσης είμαστε εδώ για να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ κτιριακών εγκαταστάσεων Α’, Β’ και Γ’ Τάξης), για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων του ελέγχου είτε ως έργο ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) είτε συνάπτοντας σύμβαση ESCO και για την ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος ISO50001.

Είμαστε δίπλα σας κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας από την αρχή έως στο τέλος, με στόχο την επίλυση τυχόν ερωτημάτων ενώ συγχρόνως αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της επιχείρησης μέχρι και την αίτηση πιστοποίησης και την ετήσια συντήρηση και επιτήρηση του συστήματος κάθε έτος με στόχο την ανανέωση του κάθε πιστοποιητικού.

Διαδικασία Πραγματοποίησης

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μέσω των υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνεται στοχευμένη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης κι εξορθολογισμός του κόστους. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, διασφαλίζεται η επίτευξη στόχων που ορίζονται από πολιτικές ESG ενώ παράλληλα αυξάνεται η αξία των κτηρίων μακροπρόθεσμα. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ο στρατηγικός σχεδιασμός λύσεων που επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση και την ταχεία απόδοση των επενδύσεων, η εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων όπου είναι εφικτό και με τη χρήση ΑΠΕ και τέλος η μέτρηση των αποτελεσμάτων εξασφαλίζοντας την εγγυημένη εξοικονόμηση. Επιπλέον η CORDIA έχει τη δυνατότητα επένδυσης σε έργα εξοικονόμησης μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ESCO).

Μάθετε περισσότερα

ΙοΤ Λύσεις

Οι εφαρμογές IoT (Internet of Things) αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα της τεχνικής συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων. Με την ενσωμάτωση αισθητήρων, συσκευών και συστημάτων σε δίκτυα, επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση και τον ορθό έλεγχο των εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αντιληφθούμε πρόωρα προβλήματα, να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση και να μειώσουμε την απώλεια ενέργειας. Η αυτοματοποίηση και η αυτονομία που προσφέρουν οι IoT λύσεις επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση των εγκαταστάσεων με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση της αξιοπιστίας και την αύξηση της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων. Οι IoT λύσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες για την τεχνική συντήρηση και την αποτελεσματική διαχείριση του ενεργειακού περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, επιτυγχάνεται αφενός η μείωση των λειτουργικών δαπανών, και αφετέρου η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στο περιβάλλον. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συμβάλλουν στην ανεξαρτησία από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, καθαρού και αποδοτικού ενεργειακού περιβάλλοντος. Με τη συνεχή παρακολούθηση και συντήρησή τους, διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η CORDIA προσφέρει και λύσεις χρηματοδότησης τέτοιων συστημάτων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ESCO).

Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις ESCO

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, είναι εφικτό τα έργα που προκύπτουν από κάθε ενεργειακό έλεγχο να υλοποιηθούν μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO). Η CORDIA είναι μία από τις πρώτες εταιρίες που έχει εγγραφεί στο μητρώο εταιριών ESCO του ΥΠΕΝ με Αριθμό Μητρώου ΕΕΥ 15 στην κατηγορία Α. Παρέχουμε τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ESCO με τους καλύτερους όρους και εγγυημένα αποτελέσματα απόδοσης. Μέσω της σύνταξης μιας σύμβασης ESCO, οι παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρησή σας μπορούν να υλοποιηθούν με επένδυση από την CORDIA, ενώ η αποπληρωμή τους γίνεται μέσω των οικονομικών οφελών που προκύπτουν από την εξοικονομούμενη ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα

Έξυπνες πόλεις

Οι Έξυπνες Πόλεις αποτελούν μια επαναστατική προσέγγιση στον τρόπο που αναπτύσσονται και λειτουργούν οι πόλεις. Βασίζονται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως το Internet of Things (IoT), για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων που βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας σε διάφορους τομείς όπως η μεταφορά, η ενέργεια, η υγεία και η περιβαλλοντική προστασία. Οι Έξυπνες Πόλεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που προωθεί την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών της πόλης. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι Έξυπνες Πόλεις επιδιώκουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να μειώσουν το κόστος της λειτουργίας της πόλης και να δημιουργήσουν ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Μάθετε περισσότερα

Ανθρακικό Αποτύπωμα

Σε μια περίοδο όπου πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν την κατανάλωση των φυσικών πόρων του πλανήτη, η μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται όλο και πιο κρίσιμη για την καθημερινή μας ζωή και τις επιχειρήσεις. Εμείς στην CORDIA αναλαμβάνουμε την καταγραφή των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου και τη σύνταξη έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των απαιτήσεων του ISO 14064-1 και του GHG protocol.

Μάθετε περισσότερα
phone