Ανθρακικό Αποτύπωμα

Σε μια περίοδο όπου πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν την κατανάλωση των φυσικών πόρων του πλανήτη, η μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται όλο και πιο κρίσιμη για την καθημερινή μας ζωή και τις επιχειρήσεις.

Τι είναι το Ανθρακικό Αποτύπωμα;

Το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος βασίζεται σε 3 Πεδία Εφαρμογής (Scopes):

  • Scope 1 – Άμεσες εκπομπές: εκπομπές από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο
    της εταιρείας/οργανισμού.
  • Scope 2 – Έμμεσες εκπομπές ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής, η οποία χρησιμοποιείται στην εταιρεία/οργανισμό.
  • Scope 3 – Άλλες έμμεσες εκπομπές: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας αλλά από συνεργαζόμενους φορείς (μετακινήσεις προσωπικού, προμηθευτές, κ.α.).

Ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος υποχρεώνει συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να
υποβάλουν Ετήσιες Εκθέσεις στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Η Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος περιλαμβάνει τον υπολογισμό των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2022 και θα πρέπει να επαληθεύεται από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα.

Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι σημαντική για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η αυξανόμενη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Οι προσπάθειες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος περιλαμβάνουν:

  • την χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας
  • τη βελτίωση της απόδοσης ενέργειας
  • τη μείωση της αποτυπώσεις από την μεταφορά
  • την αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών προς πιο βιώσιμες επιλογές.

Εμείς στην CORDIA αναλαμβάνουμε την καταγραφή των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου και τη σύνταξη έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των απαιτήσεων του ISO 14064-1 και του GHG protocol

phone