Η CORDIA στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιώματα του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

H CORDIA βασιζόμενη στις βασικές αρχές και αξιώματα που την χαρακτηρίζουν, εφαρμόζει το περιεχόμενο του «Κώδικα Ηθικής» και των «Πρακτικών Ηθικής» σε όλες τις δραστηριότητές της.

Η στρατηγική, η διοίκηση και οι πρακτικές που εφαρμόζουμε είναι σύμφωνες με τους κανόνες ηθικής της εταιρείας, ακολουθούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, ενστερνίζονται μία κουλτούρα ακεραιότητας και προάγουν το σεβασμό και την εντιμότητα.

Στην CORDIA υπάρχει ειδικό τμήμα, το τμήμα Ηθικής και Συμμόρφωσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των θεμάτων Ηθικής καθώς και για τη συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με αυτά. Το αντικείμενο του τμήματος είναι η διασφάλιση της γνώσης και της εφαρμογής των αξιωμάτων, η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους, η έγκαιρη αντιμετώπιση και αναφορά κάθε θέματος που ίσως ανακύψει και όλα αυτά πάντα σε συνεργασία με το τμήμα Ηθικής και Συμμόρφωσης της εταιρείας.

Είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας. Η CORDIA είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και όλες οι δραστηριότητές της συνάδουν με αυτόν.