Hard Services

Η CORDIA είναι μία από τις πιο σημαντικές εταιρίες που προσφέρουν τεχνική συντήρηση στην Ελλάδα μια και η ομάδα μας απαρτίζεται από το πλέον καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να καλύπτουμε κάθε στιγμή τις ανάγκες των πελατών μας.

Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση είναι μια πρακτική που απαιτείται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τα οχήματα και τα συστήματα ενεργειακής παραγωγής μέχρι τις συσκευές στο σπίτι μας. Στον πυρήνα της προληπτικής συντήρησης βρίσκεται η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και η πρόληψη περαιτέρω φθοράς ή βλαβών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και απόδοση των συστημάτων και των εξοπλισμών μας, και η εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς αποτρέπει ακριβές επισκευές ή/και αντικαταστάσεις. Περιλαμβάνει την τακτική επιθεώρηση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αναφέρεται συχνά σε μηχανικά συστήματα, όπως αυτοκίνητα, μηχανές και εργαλεία, αλλά και σε ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κτίρια κλπ. Επιπλέον, η προληπτική συντήρηση συμβάλλει στη διατήρηση της περιβαλλοντικής αειφορίας και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενεργειακών συστημάτων και να μειώσει την κατανάλωση πόρων, με αντίκτυπο τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Προγνωστική Συντήρηση

Το μοντέλο της Προγνωστικής Συντήρησης, Predictive Testing and Inspection (PT&I), εστιάζεται στην παρακολούθηση της πραγματικής κατάστασης των εξοπλισμών, χρησιμοποιεί κυρίως μη καταστροφικές τεχνικές δοκιμών, την οπτική επιθεώρηση και τα ιστορικά δεδομένα απόδοσης για την αξιολόγηση της κατάστασης των εξοπλισμών.
Εφόσον εφαρμοστεί σωστά και συμπληρωματικά της προληπτικής συντήρησης, τότε μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον χρονικό προγραμματισμό ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μόνο όταν απαιτείται από την κατάσταση του εξοπλισμού.
Η συνεχής ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης της κατάστασης του εξοπλισμού επιτρέπει τον προγραμματισμό της συντήρησης ή και των επισκευών πριν από την καταστροφική τους αστοχία. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το άσκοπο downtime, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας και φυσικά οι απρόβλεπτες βλάβες.

Επεμβατική Συντήρηση

Η επεμβατική συντήρηση αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της υποδομής, της υγείας και της ιατρικής και αναδεικνύεται ως η διαδικασία που εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη για επισκευές, αναβαθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και ελαττωματικών μερών και μηχανών που έχουν φθαρεί ή εκδεικνύουν σημάδια αποτυχίας. Αποτελεί μια ουσιώδη διαδικασία που βελτιώνει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την απόδοση σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Αν και μπορεί να είναι δαπανηρή και απαιτητική, αποτελεί το βασικό μέσο για τη διατήρηση και τη βελτίωση των υποδομών, των μηχανημάτων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Τεχνικές βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας

Στη σύγχρονη κοινωνία, η αποδοτικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία και την αειφόρο ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών και μεθόδων που εφαρμόζονται με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός στόχου. Οι βασικές τεχνικές βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας αποτελούν το θεμέλιο για τη βελτίωση των διαδικασιών και της απόδοσης σε όλους τους τομείς. Με την κατάλληλη υλοποίηση, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας για αειφορία, αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Τεχνικές μείωσης του χρόνου μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού

Στον κόσμο της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της υποδομής, ο χρόνος μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού είναι κρίσιμος. Η μη διαθεσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες παραγωγικότητας, αυξημένο κόστος συντήρησης και ακόμη και σε επικίνδυνες καταστάσεις, ανάλογα με τον τομέα. Επομένως, η μείωση του χρόνου μη διαθεσιμότητας είναι ουσιώδης για τη βελτίωση της απόδοσης. Σε αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνονται η Συντήρηση Κατά Προγραμματισμένο Χρόνο (Preventive Maintenance), ανταλλακτικά και Αποθέματα (Spare Parts and Inventory), η προσέλευση ενός μόνιμου συντηρητή σε μια εγκατάσταση (Resident Engineer), ο Προγραμματισμός Επειγόντων Εργασιών (Emergency Planning) και διάφορες Τεχνολογικές Καινοτομίες (IoT). Η μείωση του χρόνου μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού απαιτεί διαρκή προσοχή και επενδύσεις, αλλά ανταμείβει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους συντήρησης και την αύξηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Με την κατάλληλη στρατηγική και εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών, μπορεί να επιτευχθεί η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού και η ανταγωνιστικότητα σε κάθε βιομηχανία.

Τακτικές αναφορές και παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο

Η ικανότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τη λειτουργία και την απόδοση των διαδικασιών, των συστημάτων και του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης σε κάθε τομέα. Οι τακτικές αναφορές και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο προσφέρουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση της απόδοσης. Οι κύριες αρχές και τεχνικές της τακτικής αναφοράς και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο αποτελούνται από διάφορες διαδικασίες όπως τον Καθορισμό των Στόχων και Κλειδιών Επιδόσεων (KPIs), τη Συλλογή Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο, τη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων και τη συνεχή βελτίωση. Αποτελούν τον βασικό πυλώνα για τη διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με ενίσχυση από τα δεδομένα και την άμεση αντίδραση σε προβλήματα.

phone