Νέα συνεργασία με Public Retail A.E.

Νέα συνεργασία της CORDIA με την εταιρεία Public Retail A.E για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο σύνολο των  εγκαταστάσεων  της εταιρείας με επιτόπια αυτοψία σε  έντεκα  (11) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία και οι κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει συνταχθεί η έκθεση του ελέγχου και θα προταθούν οι απαραίτητες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με ποσοτικό προσδιορισμό αυτής

phone