Ολοκλήρωση Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) της εταιρείας The Mart

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022) η CORDIA διεξήγαγε έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon Footprint) στην εταιρεία The Mart. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός της περιβαλλοντικής επίδοσης της συγκεκριμένης εταιρίας, με τον υπολογισμό των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανά πηγή εκπομπής (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο γεννητριών, καύσιμα οχημάτων, διαρροές ψυκτικών). Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε για το έτος 2022 όπως ορίζονται στις κατηγορίες 1 και 2 του προτύπου ISO 14064 1:2018, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

phone