Ολοκλήρωση πιστοποίησης ISO 500001 στην εταιρεία Interamerican

Στα πλαίσια της προσφοράς πράσινων και ενεργειακών συμβουλών προς τους πελάτες της, η CORDIA ανέλαβε την πιστοποίηση ISO 500001 της εταιρείας Interamerican. Κατά την ανάληψη έργου, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ενέργειας, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθορίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός, διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις, διορθωτικές ενέργειες καθώς και τέθηκαν μελλοντικοί στόχοι για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Σε τελικό στάδιο δόθηκε πλήρης υποστήριξη κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης.

phone