Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Τhe Mart

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου στην εταιρεία Τhe Mart με επιτόπια αυτοψία σε πέντε (5) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποκτήθηκε επαρκής γνώση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης. Με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης συντάχθηκε η έκθεση του ελέγχου και προτάθηκαν οι απαραίτητες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που αφορούσαν το φωτισμό, τον κλιματισμό και τα συστήματα αυτοματισμού.

phone